Preskočiť na obsah

Obnova pamätníka Štefana Koháryho

Autor článku: Csaba Tolnai


V roku 2016 členovia na novoročnom zasadnutí LOS rozhodli o revitalizácii zanedbaného pamätníka pri Tlmačskej ceste.

Na tomto mieste 19. júla 1664 padol v hrdinskom boji proti Turkom podmaršal a hlavný kapitán stredosloven­ských banských miest, čabradský a sit­niansky barón, hontiansky župan, veliteľ uhorskej jazdy Štefan I. Koháry. Jeho syn Štefan II. Koháry na uctenie si pamiatky svojho hrdinského otca dal na tomto mies­te v r. 1713 postaviť pamätnú kaplnku.

Pô­vodný pamätník bol v minulosti zničený počas víchrice padajúcim stromom, ale v r. 2002 sa ho podarilo znovu obnoviť. Pa­mätník však stál nielen na okraji mesta, ale aj na pokraji záujmu, a preto sa ňom pre­javil zub času. Revitalizácia mimoriadne zanedbaného areálu začala v marci roku 2016. Návrh úpravy areálu navrhol Ing. arch. Roderik Baltazár, grafiku a texty pripravil člen LOS a pracov­ník Tekovského múzea Mgr. Peter Pleva a známa archeologička, pracovníčka múzea Mgr. Margaréta Nováková. Štvormetrovú informačnú tabuľu ako dar mestu Levice vyhotovila a nainštalovala spoloč­nosť ROEZ, s.r.o. O celkovú úpravu po­zemku a betonáž pilierov sa postarala firma VIALLE a Levická záhradnícka spoločnosť. Odborné murárske práce na samotnom pamätníku sa vykonali vďaka p. Gabrie­lovi Vraželovi, Pavlovi Šrankovi, Štefanovi Kosztolányimu – Kamenosochárstvo Tajpan. Pri čistení areálu verne pomáhali štu­denti Obchodnej akadémie v Leviciach pod vedením riaditeľky Mgr. Beáty Kováčovej a profesorky Mgr. Ivety Lešťanovej. Stred­ná priemyselná škola pod vedením riadite­ľa Ing. Romana Karaffu, PhD., pripravila spolu s klampiarom Jozefom Koszorúm vstupný stacionár s informáciami a erbom Koháryovského rodu. Prednosta mestské­ho úradu Ing. Rastislav Juhár zabezpečil pracovníkov z aktivačnej služby, ktorí významne pomohli pri výkopových a upratovacích prácach.

V novembri 2016 sme slávnostne otvorili vyno­vený pamätník, veríme, že sa toto miesto stane opäť navštevované obyva­teľmi a návštevníkmi mesta, žiakmi škôl a kde sa bude môcť znova pripomínať významná udalosť – Bitka pri Leviciach, ktorá sa zapísala do európskych dejín.V novembri 2016 sme slávnostne otvorili vyno­vený pamätník, veríme, že sa toto miesto stane opäť navštevované obyva­teľmi a návštevníkmi mesta, žiakmi škôl a kde sa bude môcť znova pripomínať významná udalosť – Bitka pri Leviciach, ktorá sa zapísala do európskych dejín.

Nápis na pamätníku…