Preskočiť na obsah

Obnova historickej promenády v Leviciach

V období Rakúsko-Uhorska, za účasti okrášľovacej komisie, vznikla v Leviciach pešia promenáda. Bola vysadená vzrastlou alejovou vegetáciou a tvorila vtedy jediný  ucelený vegetačný prvok určený pre verejnosť. Viedla z centra mesta popri cintoríne na levickú kalváriu. V povojnovom období stratila svoj význam, ktorý prebral novo vytvorený park. V súčasnej dobe ide o zarastený a spustnutý priestor, tvoriaci pás zanedbanej zelene medzi komunikáciou vedúcou k cintorínom a novou zástavbou rodinných domov. Nachádza sa v pokojnej lokalite a aj dnes má potenciál pre pôvodnú funkciu.

Poloha Historickej promenády na satelitnom obrázku

2017

Pôvodný stav

Na podnet Levického okrášľovacieho spolku, ktorý tu pred rokom identifikoval niekoľko historických a vzácnych drevín, vznikol projekt na oživenie tohto miesta. Cieľom projektu je revitalizovať predmetný priestor – vyčistiť riešené územie od odpadu a stavebnej sute, prerezať náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu, umiestniť prvky drobnej architektúry a prepojiť s trasou na Kalváriu.

Využili sme možnosť  a prihlásili sme tento projekt v rámci Grantovej výzvy „Ukážte sa v dobrom svetle 2017“, ktorú vyhlásil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Prostredníctvom tohto fondu Mesto Levice získalo finančné prostriedky na realizáciu úvodnej fázy projektu.

V dňoch 9. – 10. júna 2017 sa uskutočnila dobrovoľnícka iniciatíva „Naše Mesto“ (jedna z podmienok pre získanie grantu), v rámci ktorej partia dobrovoľníkov, najmä zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., položila základy budúcej obnovy parku. Počas dvoch dní zanechali za sebou kus roboty – vyčistili priestor od náletových drevín a odpadkov. V sobotu 14. októbra 2017 sme si brigádu zopakovali a dočistili zvyšok areálu.

2018

V roku 2018 pribudla informačná tabuľa:

Informačná tabuľa

2019

Znovu sme sa zapojili do celoslovenskej akcie NAŠE MESTO Nadácie Pontis. Dobrovoľníckou aktivitou  sme 7. júna 2019 opätovne vyčistili priestor promenády za pomoci zamestnancov Slovenských elektrární, študentov a seniorov. 

 

Na jeseň 2019 študenti SOŠ PaSV v Leviciach v rámci praxe vyčistili areál od vyrastených náletových rastlín. 

V rámci Zamestnaneckého grantového programu „Ukážte sa v dobrom svetle“ sme od Slovenských elektrární, a.s. získali grant 1000 €. Tieto prostriedky boli použité na výsadbu živého plota – oddelenie Promenády od školy a zástavby rodinných domov. Táto výsadba sa uskutočnila 14. novembra 2019. Členovia LOS spolu so seniormi z levických denných centier vysadili cca 600 sadeníc.

2021

Našiel sa dobrodinec, ktorý ponúkol finančné zabezpečenie na dokončenie obnovy Historickej promenády.  V priebehu septembra prebehli rokovania s ďalšími partnerskými subjektmi a zástupcami mesta v súvislosti s prípravou samotnej realizácie projektu. V dňoch 2. – 3. októbra 2021 sme priestor opätovne vyčistili. Dňa 14. októbra bol podklad upravený a pripravený na vytýčenie chodníkov.

V novembri sme pokračovali navezením a rozhrnutím prvej vrstvy kameniva na budúci mlatový chodník.

2022

Pridali sme ďalšiu vrstvu kameniva a nakoniec sme finalizovali povrch chodníkov tzv. mlatom. 

Namontovali sme 6 ks lavičiek, smetné koše. Chodník sme predĺžili smerom dole k bráne školy.

V projekte s Nadáciou Slovenskej sporiteľne s názvom „Oddychová zóna nad Promenádou“ sme zrevitalizovali ďalší zanedbaný priestor a predĺžili chodník až rozhľadni na kalváriu. Vytvoril sa tým peší okruh z námestia cez Historickú promenádu, kalváriu, lesopark späť na námestie. Vzniklo prepojenie na náučný chodník na Krížnom vrchu.

Vysadili sme nové dreviny, na stromy namontovali vyše 50 vtáčích búdok, osadili 2 hmyzie hotely. 

2023

Opätovne sme vyrovnali povrch parku, vyčistili od odhaleného odpadu. Doplnené boli ochranné prvky proti parkovaniu automobilov na verejnej zeleni. V dolnej časti  sme dokončili chodník finálnou vrstvou drviny.  Podrastové plochy boli vysiate kvetinovými miešankami.

Informačnú tabuľu sme vynovili, doplnili text v maďarskom jazyku a QR kód s odkazom na anglický preklad. Na hornom konci sme osadili novú tabuľu s chronologicky usporiadanými informáciami o priebehu prác na revitalizácii tohto priestoru.

literárna búdka

Naši priatelia z OZ Bez javiska neďaleko informačnej tabule osadili „literárnu búdku“, v ktorej si návštevníci môžu požičať knižku, príp. doplniť inú. 

1. mája 2023 sme Historickú promenádu slávnostne otvorili pre verejnosť.

Koncom júna sme inštalovali 3 solárne svietidlá pre lepšiu bezpečnosť. Svietidlá venovala NO Anny Vydrovej.
Mesto Levice zabezpečilo osadenie stĺpov.