Obnova historickej promenády v Leviciach

V období Rakúsko-Uhorska, za účasti okrášľovacej komisie, vznikla v Leviciach pešia promenáda. Bola vysadená vzrastlou alejovou vegetáciou a tvorila vtedy jediný  ucelený vegetačný prvok určený pre verejnosť. Viedla z centra mesta popri cintoríne na levickú kalváriu. V povojnovom období stratila svoj význam, ktorý prebral novo vytvorený park. V súčasnej dobe ide o zarastený a spustnutý priestor, tvoriaci pás zanedbanej zelene medzi komunikáciou vedúcou k cintorínom a novou zástavbou rodinných domov. Nachádza sa v pokojnej lokalite a aj dnes má potenciál pre pôvodnú funkciu.

Poloha Historickej promenády na satelitnom obrázku

2017

Na podnet Levického okrášľovacieho spolku, ktorý tu pred rokom identifikoval niekoľko historických a vzácnych drevín, vznikol projekt na oživenie tohto miesta. Cieľom projektu je revitalizovať predmetný priestor – vyčistiť riešené územie od odpadu a stavebnej sute, prerezať náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu, umiestniť prvky drobnej architektúry a prepojiť s trasou na Kalváriu.

Využili sme možnosť  a prihlásili sme tento projekt v rámci Grantovej výzvy „Ukážte sa v dobrom svetle 2017“, ktorú vyhlásil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Prostredníctvom tohto fondu Mesto Levice získalo finančné prostriedky na realizáciu úvodnej fázy projektu.

V dňoch 9. – 10. júna 2017 sa uskutočnila dobrovoľnícka iniciatíva „Naše Mesto“ (jedna z podmienok pre získanie grantu), v rámci ktorej partia dobrovoľníkov, najmä zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., položila základy budúcej obnovy parku. Počas dvoch dní zanechali za sebou kus roboty – vyčistili priestor od náletových drevín a odpadkov. V sobotu 14. októbra 2017 sme si brigádu zopakovali a dočistili zvyšok areálu.

V roku 2018 pribudla informačná tabuľa:

 

2019

V roku 2019 sme sa znovu zapojili do celoslovenskej akcie NAŠE MESTO Nadácie Pontis. Dobrovoľníckou aktivitou  sme 7. júna 2019 opätovne vyčistili priestor promenády za pomoci zamestnancov Slovenských elektrární, študentov a seniorov. 

Na jeseň 2019 študenti SOŠ PaSV v Leviciach v rámci praxe vyčistili areál od vyrastených náletových rastlín. 

V rámci Zamestnaneckého grantového programu „Ukážte sa v dobrom svetle“ sme od Slovenských elektrární, a.s. získali grant 1000 €. Tieto prostriedky boli použité na výsadbu živého plota – oddelenie Promenády od zástavby rodinných domov. Táto výsadba sa uskutočnila 14. novembra 2019. Členovia LOS spolu so seniormi z levických denných centier vysadili cca 600 sadeníc .